"Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." (Galaten 1:5)

Sacramenten

Naast de Bijbel heeft God ons ook de Sacramenten gegeven. Hij wil ons niet alleen laten horen, maar ook laten zien. Kerkvader Augustinus heeft eens gezegd: “Sacramenten zijn zichtbare woorden”.

De Heidelbergse Catechismus omschrijft de Sacramenten als zichtbare tekenen en zegels van Gods beloften. Sacramenten verzegelen Gods liefde en trouw. Ze zijn in feite een handtekening onder Gods beloften. Hij weet hoe moeilijk het voor ons is om Hem alleen op Zijn Woord te vertrouwen. Door de Sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal wil Hij ons zwakke geloof versterken.

Heilige Doop

De Heilige Doop bevat het Evangelie in een notendop. Dit is in de doopformule prachtig verwoord: Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

God de Vader belooft dat Hij ons, als zondig mensen, in Zijn Verbondstrouw, als kinderen wil aannemen en als zodanig ook wil verzorgen. God de Zoon belooft ons dat Hij ons wast en reinigt van alle zonden. God de Heilige Geest verzekert ons dat Hij zelfs in ons wil wonen en ons alles wil schenken, wat Christus door het Offer van Zijn leven heeft verworven.

De Heilige Doop heeft ook een keerzijde. Het verplicht tot een nieuw leven. Een leven in geloof en in aanbidding, in overgave en gehoorzaamheid.

Regelmatig wordt de Heilige Doop in het midden van de gemeente bediend. Enkele weken voor de bediening is er gelegenheid om bij de scriba van de kerkenraad uw wens om uw kind te laten dopen kenbaar te maken. Deze gelegenheid tot doopaangifte wordt vroegtijdig via de kerkbode en kansel bekend gemaakt.

Als er al rondom de geboorte geen bezoek is afgelegd, volgt er een op de Doop gericht huisbezoek en is er een doopzitting, waarin dooponderwijs wordt gegeven aan de hand van het Doopformulier. Na de doopbediening wordt er nog een doopkring gehouden waarin met meerdere doopouders wordt gesproken over aspecten van de geloofsopvoeding.

Voor vragen over de Heilige Doop van uw kind, of mogelijk van uzelf, kunt u zich wenden tot de predikant.

Heilig Avondmaal

In het Sacrament van het Heilig Avondmaal roept de Heere Zijn kinderen aan Tafel en wel om drie redenen. Bij Brood en Beker wil Hij ons het lijden en sterven van Christus in onze plaats laten gedenken. Vervolgens wil Hij ons door de Heilige Geest gemeenschap met Christus en met elkaar geven. Tenslotte wil het Heilig Avondmaal het verlangen versterken naar de grote Dag waarop Jezus terugkomt en Zijn Gemeente mag aanzitten aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam (Openbaring 19 vers 9).

Antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus geeft treffend weer voor wie de Heere het Heilig Avondmaal heeft ingesteld. Kort samengevat:

  1. Voor allen die berouw en een afkeer hebben van hun zonden;
  2. en die zich aan Christus overgeven en erop vertrouwen dat hun zonden om Christus’ wil vergeven zijn;
  3. en die begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren

Het Sacrament van het Heilig Avondmaal wordt gewoonlijk vier keer per jaar in het midden van de gemeente bediend. De zondag ervoor wordt de voorbereidingsdienst gehouden, waarin een ieder nog eens extra wordt opgeroepen om te beproeven. Met het oog op een waardige viering wordt er in diezelfde week Censura Morum gehouden, dat aansluitend gevolgd wordt door een bezinningsavond. De dienst volgend op de bediening is de dienst van dankzegging en nabetrachting.

Een uitvoerige en rijke uitleg over dit Sacrament vindt u in het Avondmaalsformulier, alsook in een artikelenreeks die op onze website is terug te lezen. Wenst u een gesprek of zijn er nog vragen, de predikant is u graag van dienst.

Bijbelstudie 1 Korinthe 11

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel