"Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt" (2 Thessalonicensen 1:3)

Jeugdwerk

Onder jeugdwerk verstaan wij de activiteiten die worden ontplooid om onze kinderen en jongeren van de gemeente te vormen en toe te rusten. De vorming en toerusting van uit de Bijbel wordt in het jeugdwerk gecombineerd met activiteiten die naast ontspanning ook belangrijk zijn om de kinderen en jongeren te leren het geloof toe te passen en hen weerbaar te maken in de maatschappij.

De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen en zij zoekt naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert. De kerkenraad heeft voor deze belangrijke opdracht een ouderling en een diaken aangewezen die in het bijzonder met de jeugdactiviteiten zijn belast. Daarnaast is er een orgaan van bijstand, de jeugdraad, die de kerkenraad bijstaat in zijn arbeid.

Handleiding leidinggevenden

Jeugdraad

De Jeugdraad adviseert de kerkenraad en de jeugdouderling over het te voeren beleid ten aanzien van de jeugd van de gemeente. Daarnaast verricht zij namens en onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderling (en daarmee kerkenraad) al die werkzaamheden, die voortvloeien uit de aan de kerk opgedragen taken ten aanzien van de jeugd van de gemeente.

De taken van de Jeugdraad omvatten onder andere het:

 • zoeken en werven van medewerkers voor het jeugdwerk;
 • begeleiden en adviseren van allen die in het jeugdwerk een leidende functie hebben;
 • attenderen op en zoveel mogelijk verschaffen van geschikt instructie-, programma- en werkmateriaal aan de leidinggevenden;
 • stimuleren van deelname aan kadervorming;
 • zoeken naar mogelijkheden om met inschakeling van de jonge leden van de gemeente, ook die jeugdigen en jongeren met het evangelie in aanraking te brengen, die daarvan vervreemd raken of zijn;
 • bevorderen dat ook de jonge leden van de gemeente hun diaconale roeping onderkennen en vervullen door deel te nemen aan diaconale projecten;
 • verwerven en op een goede wijze besteden van de door de kerkvoogdij c.q. diaconie, de overheid of anderen voor het jeugdwerk beschikbaar gestelde gelden, ook ter zake van het toekennen en doorbetalen van een deel van deze gelden aan de daarvoor in aanmerking komende clubs en zondagsschool;
 • in de gemeente wekken van belangstelling, medeleven en bereidheid tot medewerking inzake het jeugdwerk;
 • leggen en onderhouden van goede contacten met plaatselijke, regionale, provinciale of landelijke organisaties, organen en personen, die voor de opbouw van het jeugdwerk ter plaatse van betekenis zijn.
 • De taak en wijze van werken is vastgelegd in een reglement voor de jeugdraad.

De belangrijkste activiteiten van de jeugdraad zijn:

 • coördinatie totale jeugdwerk;
 • bevorderen contact tussen leidinggevenden van de diverse clubs en verenigingen;
 • stimuleren en zo nodig begeleiden van “integrale activiteiten”, waarbij jongeren tijdens de sluiting van het winterwerk te gast zijn bij de club of vereniging, waarheen zij in het najaar kunnen “doorstromen”;
 • het aanreiken en zo nodig uitwerken van ideeën voor gezamenlijke activiteiten middels projecten;
 • signaleren en bespreekbaar maken van overlappingen en / of concurrerende activiteiten;
 • begeleiding van vrijwilligers in het jeugdwerk.

 

Contactpersonen

NaamFunctieContact
Anko ArissenVoorzitter06 – 20366737
Eveline de GreefSecretaresse06 – 47036380
Lennard de HaasPenningmeester06 – 30323004
Henk van OlderenJeugddiaken/Lid0344 – 603288
Henrian de MotsPastoraal Jeugdwerker06 – 11942596
Matthijs NiesingLid
Miranda van VugtLid
Harmen van der WekkenLid
Harmke VerwoerdLid
Henrieke van der LaanLid

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel