"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

Catechisatie

Ter ondersteuning van de geloofsopvoeding door de ouders wordt er in elk winterseizoen, verspreid over zo’n 20 weken (10 weken voor en 10 weken na de Kerst), catechese gegeven. In onze gemeente kunnen de kinderen vanaf groep 7 (10 jaar) van de basisschool naar de catechisatie. Voor bijna elke leeftijd is er wel een groep, oplopend tot 19 jaar en ouder.

Tijdens de catechisatie, die zo’n 45 minuten duurt, wordt met elkaar opgetrokken door het landschap van de Bijbel. Niet zomaar een reis. Wij dalen af naar de diepte en onderzoeken Gods Woord en luisteren, naar wat de Heilige Geest, ook in onze tijd, tot ons te zeggen heeft.

Het doel van de catechisatie wordt kort en bondig omschreven in psalm 78 vers 7, namelijk dat wij met onze jongeren onze hoop op God zullen stellen, Zijn daden, vooral in Jezus Christus, Zijn Zoon bewezen, niet zouden vergeten en Zijn geboden bewaren. In één zin gezegd: het doel van de catechese is de enige waarachtig God te kennen, en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft (Johannes 17 vers 3). Dat is het eeuwige leven. Dan is onze levensreis niet saai of doelloos, maar in een levende verbondenheid met Christus krijgt ons leven eerst zin en geleidt Hij ons met vreugde, soms ook wel door dalen, naar het Hemels Vaderland. Ga je ook mee met Hem (en ons) op reis?

Groep: 10-11 jaar (groep 7-8)
Dag/tijd: maandag, 16:15 – 17:00
Waar: Open Deur, zaal 1
Wie: Henrian de Mots

Leeftijd: 12 jaar
Dag/tijd: maandag, 19:00 – 19:45
Waar: Open Deur, zaal 3
Wie: Arie de Jongh

Leeftijd: 13 jaar
Dag/tijd: maandag, 20:00- 20:45
Waar: Open Deur, zaal 3
Wie: Arie de Jongh

Leeftijd: 14-15 jaar
Dag/tijd: maandag, 19:30 – 20:15
Waar: Eben-Haëzer school
Wie: Henrian de Mots, Reinder Graveland en Corrie Heideveld

Leeftijd: 16-17 jaar
Dag/tijd: maandag, 18:30 – 19:15
Waar: Eben-Haëzer school
Wie: Henrian de Mots en Marian Tack

Leeftijd: 18+
Dag/tijd: maandag, 20:30 – 21:15
Waar: Eben-Haëzer school
Wie: Henrian de Mots, Alijda Thijsen en Truus van de Bijl

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de jeugdouderling of met de predikant. Nummers en adressen zijn te vinden op de site van de kerk.

Belijdeniscatechisatie

Ter voorbereiding op het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis wordt er een heel winterseizoen lang intensief met elkaar opgetrokken. Wekelijks komen we op een avond zo’n vijf kwartier bij elkaar, om ons te verdiepen in Gods Woord en de Heidelbergse Catechismus. Deze Catechismus mag je zien als een korte samenvatting van de Bijbel, die door middel van vraag en antwoord ons niet aan de kant laat staan, maar ons direct bij God en Zijn Woord betrekt. Een veelvoorkomende vraag is bijvoorbeeld: wat betekent nu Jezus’ lijden, dood en opstanding voor ons. Wat nut het ons? Wat heb ik er aan? Aan de andere kant komen ook vragen aan de orde als: wat vraagt de Heere van mij? Wat betekent het om Hem in alles te volgen? Te leven, zoals Hij wil?

De belijdeniscatechisatie wordt afgesloten met de aannemingsavond. Een afvaardiging van de kerkenraad voert dan met de catechisanten een geloofsgesprek. Een spannend, maar ook een feestelijk gebeuren.

Dag/tijd: maandag, 20:00 – 21:00
Waar: Open Deur, zaal 1
Wie: Ds. L. Hak

Openbare geloofsbelijdenis

Het is gebruikelijk om één keer per jaar gelegenheid te geven om in het midden van de gemeente en voor Gods Aangezicht in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. Dit gebeurt meestal op Palmzondagmorgen. Dan mag in het openbaar, persoonlijk en met elkaar, beleden worden, wie de Heere is en wat Hij voor jou betekent. Belijden betekent eigenlijk: nazeggen, hetzelfde zeggen van wat God in Zijn Woord voorgezegd heeft. En het is antwoord geven op de vraag wie de Heere voor jou is. In het afleggen van je belijdenis, erken je dat je niet zonder de Heere Jezus kan en wil leven en dat alleen het Offer van Zijn leven ons kan redden en dat er door Hem vergeving is van al onze zonden.

In het afleggen van je belijdenis beaam je je eerder ontvangen Doop, krijg je toelating tot het Heilig Avondmaal en beloof jij je in te zetten en mee te werken aan de opbouw van de christelijke gemeente.

Voor nadere informatie of een persoonlijk gesprek over het een en ander kun jij altijd terecht bij de predikant. Dat geldt natuurlijk ook voor de ‘ouderen’ onder ons, die nog geen openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd.

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel