"De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1)

Kerkdienst beluisteren

De diensten vanuit de Hervormde kerk worden via internet rechtstreeks uitgezonden en zijn achteraf te beluisteren. Dat kan via de onderstaande speler of via de website van kerkdienstgemist.nl. De diensten worden elke zondag gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur.
Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Het aanbieden van de digitale bestanden kost echter wel geld. Mocht u regelmatig gebruik maken van deze digitale diensten, dan zouden wij het erg waarderen als u ons een tegemoetkoming in deze kosten doneert.

U kunt uw gift hiervoor overmaken op : NL70 RABO 0330 3539 26, t.a.v. Kerkvoogdij Lienden, o.v.v. kerkdienst via internet.

Kerkdiensten terugluisteren

Datum Tijd Omschrijving Opties
04-06-202318:30Prop. J.G. Blok, Randwijk - Voorzang: Psalm 17:4 Psalm 107:1,6,7 Psalm 106:1,4,24 Schriftlezing OT: Zacharia 12:9-14 Schriftlezing NT: Handelingen 2:37-41 Psalm 130:1,2 Preek n.a.v. Zacharia 12:10 Psalm 34:3,9 Psalm 130:3,4Afspelen | Download
04-06-202310:00Prop. N.C. van der Voet, Veenendaal - Voorzang Ps. 116:11 Ps.150:1 Ps. 50:1,9 Ps. 50:2,3 Ps. 68:16,17 Ps. 143:10 Schriftlezing Exodus 19:10-25 en 20:18-21Afspelen | Download
29-05-202310:00Ds. J. de Jong, Nijkerk - Voorzang Psalm 143:10 Psalm 89 : 1 en 3 Psalm 117 : 1 Schriftlezing: Handelingen 2 : 22 – 36 Psalm 145 : 2 en 4 Tekst: Handelingen 2 : 33 Psalm 67 : 2 Psalm 72 : 10 en 11Afspelen | Download
28-05-202318:30Ds. H. Roseboom, Kesteren - Zingen: Ps. 47:3 Stil gebed Afkondigingen Votum en groet. Zingen: Ps. 118:12 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Ps.104:2 Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest. Schriftlezingen: Hand. 2:1-13 Tekstlezing: Hand. 2 : 1, 2 Zingen: Ps. 135:3,4,12 Preek. Zingen: Gebed van de Heere : 3,9 Dankgebed en voorbede Zingen: Ps. 72:8,9 Zegen. Thema: DE GEEST IS ALS DE WIND. I. HET PINKSTERFEIT II. DE PINKSTERBRON III. HET PINKSTERTEKEN. Na de dienst is er Sing-InAfspelen | Download
28-05-202309:45Ds. K. Hak, Lienden - 9:45 uur Zingen Pinksterliederen HEER, IK HOOR VAN RIJKE ZEGEN 1 Heer, ik hoor van rijke zegen, Die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij! 2 Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met Uw koorden nader, Stort Uw liefd’ ook in mijn hart. Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefde ook in mij! 3 Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, Gij geeft blinden d’ogen weer. Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer! Ook in mij, ook in mij, werk ook door Uw kracht in mij! 5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, Bloed van Jezus, rijk en vrij, Gods genade, sterk en machtig, O, verheerlijk U in mij. Ook in mij, ook in mij! O, verheerlijk U in mij! 6 Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij; Vloeit de stroom van zegen verder; Zegen and’ren, maar ook mij, Ja, ook mij, ja ook mij; Zegen and’ren, maar ook mij! OTH 229 HERE JEZUS OM UW WOORD 1. Here Jezus, om Uw Woord, zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ’t hart dat naar U hoort, Uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven, hart en ziel en heel ons leven. 2. Ons gevoel en ons verstand, zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als Uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der waarheid. ’t Goede denken, doen en dichten, moet Gij zelf in ons verrichten. 3. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor Uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen, tot de hemel door mag dringen. OTH 136 GEEST VAN HIERBOVEN 1.Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen, van grote dingen, als wij ontvangen, al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven, zal Hij ons geven, als wij herboren, Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! 2.Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege, voor ons verkregen, Gij zult op aarde, de macht aanvaarden en onze Koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen, die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! Voorzang: Ps. 134:1 Votum/Groet Ps. 67:1 Wet en samenvatting Ps. 67:2 Gebed Schriftlezing: Joël 2: Hand. 2 Ps. 119:3,9 Preek Ps. 89:7,8 Gebed Ps. 150:1 ZegenAfspelen | Download
21-05-202318:30Ds. G.R. Mauritz, Randwijk - Vz Ps. 47: 3 Ps. 21: 5, 6 Ps. 16: 6 Lukas 24: 44-53 Ps. 68: 9, 16 Ps. 73: 13 Ps. 89: 3, 8Afspelen | Download
21-05-202310:00Ds. J. Niesing, Kesteren - Voorzang: Ps. 24 : 4 Welkomstwoord Votum en groet Ps. 84: 6 Wet en samenvatting Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 1: 12 – 26 Tekst: Filippenzen 1: 21 Ps. 146: 1, 2 en 3 Prediking Ps. 73: 12 en 13 Dankgebed en voorbede Ps. 56: 5 en 6 (staande) ZegenAfspelen | Download
18-05-202309:45Ds. K. Hak, Lienden - Zingen voor de dienst (vanaf 9:45 uur) OTH 380 Hoort! Een Woord van eeuwig leven (Melodie: Eens, als de bazuinen klinken) 1 Hoort! Een Woord van eeuwig leven, Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; o, verkondigt alle volken wat u werd geopenbaard! 2 Doopt hen in de Naam des Heeren, Vader, Zoon en Heil’ge Geest; dat zij Mijn geboden leren, trouw – en liefde allermeest. Roept hen op zich om te keren, roept hen tot het bruilofsfeest! 3 Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van mijn Rijk zult gij gewagen, gaat dan heen, gaat wereldwijd, als gij valt, zal ik u dragen, Ik ben met u, voor altijd! OTH 446 Toen de Heer was opgestaan Toen de Heer was opgestaan, is Hij weer teruggegaan, naar Zijn Vader in de hemel, Daar kwam Hij vandaan. Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten. Glorie voor de allerhoogste God! 2x) Toen de Heer was opgestaan, is Hij weer teruggegaan, naar Zijn Vader in de hemel, daar kwam Hij vandaan. Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten. Glorie voor de allerhoogste God! (2x) Toen de Heer was opgestaan, is Hij weer teruggegaan, naar Zijn Vader in de hemel, daar kwam Hij vandaan. Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met blijdschap oogsten. Glorie voor de allerhoogste God! (2x) OTH 400 Wat zal de wereld mooi zijn 1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken, als al wat leeft, de natiën, de volken, zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 2. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, als volken niet gescheiden meer door grenzen, zich zullen scharen onder Christus’ vlag. 3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als heel de schepping zal gezuiverd wezen als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem doet wonen, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Liturgie eredienst Voorzang Psalm . 99:8 Votum, Groet Ps. 47:1,2 Geloofsbelijdenis Ps. 68:10 Gebed Schriftlezing: Hand. 1:1-14; Koll. 3:1-3 Ps. 47:3,4 Preek Ps. 98:1,4 Gebed Ps. 24:5 ZegenAfspelen | Download
17-05-202315:00Ds. K. Hak, Lienden - Afspelen | Download
14-05-202318:30Ds. J.C. Breugem, Hardinxveld - Voorzang Ps 110:1 Votum en groet Ps. 145:1 en 4 Geloofsbelijdenis Ps. 71:11 Gebed en woord: Lukas 24:36-49 Ps. 119:3, 65 en 86 Verkondiging: Lukas 24:44-49 Ps. 108:1 en 2 Dankgebed Ps. 40:5 Wegzending en zegenAfspelen | Download
Luister meer via kerkdienstgemist

© Hervormde Gemeente Lienden 2023
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel