"Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser." (Psalm 91:4)

Kerkdienst beluisteren

De diensten vanuit de Hervormde kerk worden via internet rechtstreeks uitgezonden en zijn achteraf te beluisteren. Dat kan via de onderstaande speler of via de website van kerkdienstgemist.nl. De diensten worden elke zondag gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur.
Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Het aanbieden van de digitale bestanden kost echter wel geld. Mocht u regelmatig gebruik maken van deze digitale diensten, dan zouden wij het erg waarderen als u ons een tegemoetkoming in deze kosten doneert.

U kunt uw gift hiervoor overmaken op : NL70 RABO 0330 3539 26, t.a.v. Kerkvoogdij Lienden, o.v.v. kerkdienst via internet.

Kerkdiensten terugluisteren

Datum Tijd Omschrijving Opties
12-05-202418:30Ds. H. Versluis, Veenendaal - Voorzang: Psalm 87: 4 Votum en Groet Zingen: Psalm 46: 1 en 4 We belijden ons geloof Zingen: Psalm 19: 1 en 2 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing: “Openbaringen 13: 1 – 14: 5” Zingen: Psalm 95: 1, 2 en 4 Preek Zingen: Ps.89: 3 en 7 (dank) Gebed. Slotzang GdH: 9 en 10 (Gez.5) (staande): ZegenAfspelen | Download
12-05-202410:00Ds. N.F.L. de Leeuw, Sirjansland - Psalm 87 : 3 Psalm 72 : 2, 4 Psalm 119 : 83 Psalm 85 : 1, 2, 3 Psalm 85 : 4 Psalm 29 : 1, 6 Schriftlezingen Johannes 14:15-31 (tekst vs. 27) Filippenzen 4:4-9Afspelen | Download
09-05-202409:45Ds. C. Blenk, Den Haag - OTH 197 Ik zie een poort wijd open staan. 1. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen, van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. refrein: Genade Gods, zoo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij. 2. Die open poort laat d’ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. refrein 3. Die open poort leidt tot Gods troon: gaat door, laat niets u hind’ren; neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, die God biedt aan Zijn kind’ren. refrein 4. In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon Daar leidt het kruis tot zegen, Daar dragen wij voor kruis een kroon Door Jezus’ bloed verkregen. refrein OTH 124 Mijn Jezus, ik hou van U 1. Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; ’K Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 2. Mijn Jezus, ik hou van U, Want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, Een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; ’k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu. 3. Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: ’k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu. 4. Als ik in uw glorie, Uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor U, in Uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal ’k zingen voor U: ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu. OTH 400 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken, als al wat leeft, de natiën, de volken, zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 2. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, als volken niet gescheiden meer door grenzen, zich zullen scharen onder Christus’ vlag. 3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als heel de schepping zal gezuiverd wezen als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem doet wonen, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Voorzang. Ps 21 : 13 Ps. 89 : 3 Ps. 47 : 1 Schriftlezing: Math. 28 : 16 – 20 Lukas 24 : 50 – 53 Ps. 47 : 3 en 4 Ps. 68 : 9 en 10 Ps. 68 : 14 en 16 Lied na de dienst: OTH 396 Kroon Hem met gouden kroon 1. Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon. Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf, en prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf. 2. Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem hoe Hij leed. Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed. De eng’len om Gods troon, all’ overheid en macht, zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wond’re pracht. 3.Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal, van pool tot pool, van zee tot zee, ’t klink’ over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d’aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!Afspelen | Download
05-05-202418:30Ds. G. Wassinkmaat, Ede - Voorzang Psalm 103 vers 9 Psalm 36 vers 3 Psalm 119 vers 88 Schriftlezing: Johannes 11 vers 1-6 en 20-27 Psalm 138 vers 1, 2 en 4 Tekst: Johannes 11 vers 25 Psalm 68 vers 10 Psalm 118 vers 7 en 14Afspelen | Download
05-05-202410:00Ds. Hoff - Voorzang: Ps 103 : 9 Votum en groet Ps. 92: 2 en 7 Wet en samenvatting Ps. 103 : 11 Doopformulier Zingen bij binnendragen: Ps. 105 : 5 Doopvragen Doopbediening Toezingen: Ps. 134 : 3 Dooptoespraak (Dank)gebed Collecte Ps. 25 : 6 en 7 Prediking Ps. 119 : 9 Dankgebed en voorbede Ps. 108 : 2 Zegen I.v.m bevrijdingsdag zingen we aansluitend de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.Afspelen | Download
28-04-202418:30Ds. A. van Zetten, Bennekom - Psalm 84 : 1 Psalm 119 : 83 en 84 Psalm 2 : 7 1 Kor. 15 : 12-34 (tekst vers 32b) Psalm 49 : 4, 6 en 7 Psalm 17 : 8 Psalm 16 : 5 en 6 Aansluitend aan de dienst is er de Sing-InAfspelen | Download
28-04-202410:00Ds. T.J. Korten, Boven Hardinxveld - Voorzang Psalm 100 vers 4 Psalm 103 vers 8, 9 Psalm 139 vers 1, 14 Schriftlezingen: Exodus 19 vers 1-6 Psalm 103 vers 1-5 Jesaja 40 vers 27-31 Preek: God de Arend Pt.1. Gods Arendsogen Pt.2. Gods Arendsnest Pt. 3.God vernieuwt arendsvleugels Psalm 61 vers 2, 3 Preek Psalm 17 vers 3, 8 Psalm 98 vers 1, 4 Zegen Wilhelmus vers 1, 6Afspelen | Download
21-04-202418:30Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven - - Mededelingen kerkenraad - Voorzang: Psalm 111 : 1 - Stil gebed - Votum en groet - Psalm 68 : 10 - Geloofsbelijdenis - Psalm 67 : 1 en 3 - Gebed - Schriftlezingen: Mattheüs 28:16-20 en Romeinen 12:1-8 - Psalm 86 : (4, 5 en) 6 - Preek: Roeping: jezelf opofferen!? - Psalm 66 : 8 - Collecte - Gebed en voorbede - Psalm 87 : 3, 4 en 5 - ZegenAfspelen | Download
21-04-202410:00Ds. C.H. Bax, Ede - Voorzang: Psalm 111 vers 5 Stil gebed Votum en groet Aanvangstekst: Lukas 15 vers 7 Psalm 138 vers 1 en 3 Wetslezing + samenvatting Matt. 22:37-40 Psalm 143 vers 2 en 8 Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing: Lukas 18 vers 9-14 Romeinen 3 vers 21-28 Tekstlezing: Lukas 18 vers 14a Kindermoment Psalm 25 vers 3 en 4 Collecten Verkondiging Psalm 32 vers 1 en 3 Dankgebed en voorbeden Psalm 103 vers 2 en 6 ZegenAfspelen | Download
14-04-202418:30Ds. J.T. Maas, Ouderkerk aan den IJssel - Vz. Ps. 84: 1 Votum en groet Ps. 107: 8 en 22 Geloofsbelijdenis Morgenzang: 5 en 6 Gebed Bijbellezing Mattheus 27: 62-66 en Mattheus 28: 11-20 Collecten Ps. 120: 1 en 2 Woordverkondiging Misleiding rond de opstanding Ps. 61: 3, 6 en 7 Gebed Ps. 92: 2 en 4 GebedAfspelen | Download
Luister meer via kerkdienstgemist

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel