"Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God." (1 Johannes 4:7)

Kerkvoogdij

De kerkvoogden en de commissie van bijstand hebben de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente, zoals het beheer van gebouwen, traktementen en salarissen. Verder beheren zij de ledenadministratie en zorgen voor de inning van de gelden voor de Solidariteitskas. De inkomsten worden verkregen door collecten, vrijwillige bijdragen, giften, de rommelmarkt en het inzamelen van oud papier.

De jaarrekening en begroting liggen jaarlijks ter inzage bij de administrerend kerkvoogd.

E-mail: kerkvoogdij@hervormdlienden.nl

Collecten

Tijdens de kerkdienst is er naast de diaconale collecte één collecte voor het kerkenwerk en bij de uitgang één voor een specifiek onderdeel van het werk van de kerkrentmeesters. Bijdragen aan de collectes tijdens de kerkdiensten bestaan uit contant geld  en collectebonnen. Door het gebruik van collectebonnen is uw bijdrage (met inachtneming van de fiscale regels) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In onze gemeente gebruiken we 4 kleuren collectebonnen. (zie tabel hieronder).

Hoe bestelt u collectebonnen?

  • U betaalt vooraf het bedrag van de door u gewenste kaarten door middel van een bankoverschrijving.
  • Deze overschrijving doet u naar de bankrekening van de Hervormde Gemeente Lienden: NL09 RBRB 0696 4844 12(Regiobank)
  • In de omschrijving van uw overboeking geeft u per kleur aan hoeveel kaarten u wenst te ontvangen.
    (voorbeeld: 4x geel en 2x blauw).
  • Daarnaast vermeldt u in de omschrijving het bezorgadres. (straat en huisnummer).

Tijdstip van bezorgen?

  • De bonnen worden 1x per week bezorgd op woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag.
  • Als voor woensdag het bedrag is ontvangen op bovenstaande bankrekening van de Hervormde Gemeente Lienden (Regiobank) mag u er van uit gaan dat de collectebonnen voor de (eerstvolgende) zondag worden bezorgd.

Kosten per bon en kaart

Hieronder staan de kleur, bon en kaartprijs:

Kleur  1 bon  1 kaart
Blauw € 0,40 €  10,00
Geel € 0,80 € 20,00
Oranje € 1,14 € 28,50
Wit € 2,28 € 57,00

Bestelgegevens collectebonnen voor 2020 downloaden

 

Giften

Contante giften worden afgedragen aan de penningmeester en worden met naam van de ontvanger in de kerkbode gepubliceerd. Voor het overmaken van een gift kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken:
NL70 RABO 0330 3539 26 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Lienden.

Kerkelijke bijdrage / vrijwillige bijdrage

In de maanden april en oktober krijgen gemeenteleden een verzoek om een kerkelijke bijdrage te geven. In toenemende mate maken gemeenteleden periodiek (veelal maandelijks) een gift over.

Ouderling-kerkvoogden

Dhr. C.J. van der Wekken (voorzitter) 0344 60 06 73
Dhr. T. Biesheuvel (secretaris/penningmeester) 06 42 58 62 63
Dhr. J. den Butter  06 20 05 06 30

Kerkvoogden

Dhr. A. Elings 0344 – 603207
Dhr. H.W. van Dijk 0344 – 642592

Commissie collecteren

Dhr. T. Biesheuvel 0344 – 602756
Dhr. D. Donker 0344 – 606224
Dhr. J.J.W. Tack 0344 – 607198
Dhr. B. Peterman 06 42 58 60 44
Dhr. G. Kerkstra  
Dhr. J. Hotting  
Dhr. M. Niesing  

Kosters

Dhr. J.J.W. Tack 0344 – 603543  
Dhr. S.J. Timmer 0344 – 603804
Dhr. J.H. Cornelisse 0344 – 604842

Voor vragen kunt u terecht bij dhr. S.J. Timmer.

Organisten

Mw. H.C.W. Berends-Verwoert 0344 – 603121
Dhr. J.D. Biesheuvel  0318 – 742120
Mw. A.S. Bresser-Schumacher 0344 – 604057
Dhr. A. van den Bogerd 0344 – 701098
   

Kerkgebouw

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerk, kunt u contact opnemen met dhr. H.W. van Dijk. Dit geldt alleen voor gemeenteleden. Voor het gebruik van het kerkgebouw is een protocol opgesteld. Indien gewenst is dit verkrijgbaar bij de genoemde contactpersoon. Contactgegevens: H.W. van Dijk of 0344 642 592.

Verenigingsgebouw de Open Deur

Het verenigingsgebouw de Open Deur biedt plaats aan het verenigings- en clubwerk binnen de Hervormde Gemeente Lienden.  Voor het huren van de Open Deur kunnen gemeenteleden zich wenden tot de beheerders. Voor het gebruik van de Open Deur is een protocol opgesteld. Indien gewenst, is dit verkrijgbaar bij de beheerders van de Open Deur.
Beheerders:
Mw. Evita Weijman – Crum
Tel. 06 40 30 10 23
E-mail: opendeurlienden@gmail.com

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel