"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

Diaconie

Diakenen, we komen ze in de vroege christengemeente al tegen. Het diaconaat werd ingesteld omdat zij die het Woord verkondigden, niet voldoende zorg aan de armen konden besteden. Daarom werden broeders verkozen, die belast werden met de dienst van de barmhartigheid. Zij namen de zorg voor de armen op zich. Sindsdien kunnen wij ons geen gemeente meer voorstellen zonder het diaconaat.
We zien dat het diaconale werk van de eenvoudige armenzorg is uitgegroeid tot een breed takenpakket. Er zijn veel meer taken van organisatorische aard in de gemeente gekomen. Daarnaast kennen we de nood van de verre naaste, we kunnen daarbij spreken van werelddiaconale hulp.

Nu is het diaconaat niet gestoeld op humane overwegingen, maar klopt haar hart in de grote Diakonos [dienaar], Jezus Christus. Want de dienst der barmhartigheid is de barmhartigheid van Christus, Die het verlorene zocht. In de naam van Christus mag de kerk barmhartigheid oefenen in navolging van Hem. Dan gaat het om brood voor het hart en om brood voor het lichaam.

Concreet kan gedacht worden aan:

– financiële problemen
– maatschappelijke problemen
– gezinsproblemen
– gezins- en bejaardenhulp
– jongeren begeleiding
– ouderenzorg
– gehandicaptenzorg
– hulp aan mensen in nood, zoals hongerigen en daklozen
– vluchtelingenopvang
– aandacht voor vervolgde christenen
– verslavingszorg
– bezoeken van gevangenen

Giften:
Voor het overmaken van een gift kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: NL68 RBRB 0669 3285 88 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Lienden.

Elk gemeentelid heeft een verantwoordelijkheid tegenover de Heere en tegenover de naaste. Iedereen kan met zijn/haar talenten de ander helpen.
Kunt/wilt u helpen of heeft u hulp nodig, neem dan contact op met broeder den Otter, 0345-558250.

 

Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat bestaat uit twee aspecten namelijk: het diaconaat voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale bewustwording van de jeugd van onze gemeente worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt.

Als gemeente nemen we deel aan het tweejaarlijks diaconale HGJB-project, waarbij zowel bewustwording als het daadwerkelijk dienen vanuit Bijbels perspectief centraal staan.
Contactpersoon: Henk van Olderen 0344-603288

Damesbezoekgroep

Regelmatig worden de ouderen en langdurig zieken bezocht. Hierbij wordt het tweemaandelijkse blad “Licht in de avond” bezorgd. Bij het bezoek gaat het om een stukje betrokkenheid vanuit de gemeente en het elkaar bemoedigen vanuit Gods Woord. Het bezoekwerk is onderverdeeld in een aantal wijken.
In de week voor de kerstdagen wordt door de vrijwilligers een attentie gemaakt in de vorm van een fruitbakje met een Bijbels dagboekje. Deze worden bezorgd bij mensen van 75 jaar en ouder, gehandicapten, langdurigzieken en degenen die op dat moment in een ziekenhuis verblijven.
Wilt u meedoen met dit bezoekwerk, of wilt u zelf graag bezoek ontvangen, neem dan contact op met broeder Van de Scheur, 0344-606336.

Diaconaal Actiecomité Roemenië

Het Diaconaal Actiecomité Roemenië (D.A.R.) heeft een tweeledig doel. Aan de ene kant de leniging van de nood van onze naaste in Roemenië, aan de andere kant de bewustwording van onze eigen welvaart en de invloed daarvan op het geestelijk leven.

Het D.A.R. ondersteunt de Stichting HCR (Hulp door Christenen in Roemenie) en de Roemeense stichting Asociatia Betania.
De contacten lopen in hoofdzaak via dhr. A. Muit (André), hij is werkzaam voor de Stichting HCR en geeft leiding aan Asociatia Betania in de stad Bacau. Wij ondersteunen dat werk d.m.v. inzamelacties, collecten en hulptransporten. Van zowel de geestelijke als de materiële hulp hopen en bidden wij, dat het mag meewerken tot uitbreiding van Gods Koninkrijk, zowel daar als hier.

Elke eerste zaterdag van de maand kan kleding ingeleverd worden tussen 9.00 uur en 11.00 uur aan de Provincialeweg 10 in Lienden.

Contactpersonen:

Jan Kerkstra 06-15471475
Johan Tack 0344-603543
Johan van der Scheur 0344-606336
Truus van de Bijl 06-15475995
Conny van Meerten 0344-602151
Jaap de Bruin 0344-603931
Pieter Barend Verspuij 06-53107182
Anton van Leijen 0344-602803
Girbe Kerkstra 06-21667839

Bankrekeningnummer (ANBI) : NL59 RBRB 0959 5460 57 Diaconaal Actie comité Roemenië

Meer informatie:
Stichting HCR
Asociatia Betania

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel